1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT

1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT

1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT

1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT   1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT

1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo - PSA 9 MINT.


1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT   1996 Pokemon TCG Japanese Base Set Venusaur vintage holo PSA 9 MINT